બીડમાં વાંદરાએ બદલામાં લીધા ૨૫૦ વાંદરાના જીવ કારણ જાણી ચોંકી જશો તમે

મહારાષ્ટ્રના બીડ જિલ્લાના માજલગાંવથી એક વિચિત્ર સમાચાર સામે આવ્યા છે. ગામમાં, વાંદરાઓના જૂથે બદ લો લીધો અને લગભગ 250 કૂતરાઓને મા રી નાખ્યા.
માજલગાંવના લોકોનું કહેવું છે કે કૂતરા સાથે વાંદરાઓની અ દલાબ દલીની આ ઘ ટના છેલ્લા એક મહિનાથી ચાલી રહી છે.

વાંદરાઓના એક જૂથે બ દલો લેવા 250 કૂતરાઓને મા રી નાખ્યા છે. વાંદરાઓની આ બદ લાની કા ર્યવાહીથી વિસ્તારના તમામ લોકો ચોં કી ગયા છે. આ અંગે ગામના લોકોએ વનવિભાગનો સંપર્ક કરી હુમ લાખો ર વાંદરાઓને પકડ વા વિનંતી કરી હતી. માહિતી મળતા જ વન વિભાગની ટીમ પહોંચી હતી, પરંતુ એક પણ વાં દરાને પક ડવામાં સફળતા મળી ન હતી.

ગામમાં કોઈ કૂ તરો બચ્ યો નથી
ગ્રા મજનોનું કહેવું છે કે પરિસ્થિતિ એવી થઈ ગઈ છે કે ગામમાં ભાગ્યે જ કોઈ કૂ તરો બ ચ્યો છે. વાંદ રાઓમાં એટલો ગુસ્ સો છે કે તેઓ હવે શાળાના બાળકોને પણ નિ શાન બનાવી રહ્યા છે. વાંદરાઓના ગુ સ્સાથી ગ્રામજનોમાં ભ યનો મા હોલ સ ર્જાયો છે.

વાંદરાઓ સીતારામ નાઇબલના કૂ તરાને ગામમાંથી જ ઉ પાડી ગયા હતા, પરંતુ તેણે બૂ મો પાડવાનું શરૂ કરતાં જ નાઇબલે લાક ડીઓ વડે વાંદ રાઓ સાથે અ થડા મણ કરી હતી. આ દરમિયાન તે પ ડી ગયો, જેના કારણે તેના પગનું હાડ કું તૂ ટી ગયું. જો કે, તેઓ તેમના પાલતુ કૂતરાને બચાવવામાં સફળ રહ્યા.

કૂતરાઓને મા રી નાખે છે
ગ્રામજનોના જણાવ્યા મુજબ, વાંદરાઓએ કૂતરાઓ પર બદ લો લેવાની પ્રક્રિયા ત્યારે શરૂ કરી જ્યારે કેટલાક કૂતરાઓએ વાંદરાના બાળકને મા રી નાખ્યું. આનાથી વાંદરાઓ ગુ સ્સે થયા અને તેઓએ કૂતરાઓને મા રવા નું શરૂ ક ર્યું. વાંદરાઓ કૂતરાને જોઈને તેને ખેં ચીને દૂર લઈ જાય છે અને તેને મા રી નાખ્યા પછી, તેને ઝાડ અથવા ઘરની છત પરથી ફેં કી દે છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published.